Проектът Train4Inclusive

За проекта

Целта на проекта е да разработи методология и инструменти, които ще се използват от хора, които подкрепят и контролират спортните дейности на хора в неравностойно положение, за проследяване на напредъка на техните физически, когнитивни и социални способности, генерирани от регулярен, контролиран спорт дейности. Този проект също цели:

 1. Да осигури по-интензивен обмен на добри практики между хората, които подкрепят и контролират спортните дейности на хората с увреждания.
 2. Събраните данни да бъдат използвани от изследователи в различни области (медицина, психология, социални науки) за подобряване на рехабилитацията.
 3. Хората в неравностойно положение и техните родители или социални работници ще имат по-добро качество на живот.

Проектът Train4Inclusive ще:

 • Извърши анализ на състоянието на спорта за хората с увреждания в страните партньори, който ще укрепи доказателствената база на научните изследвания на обучението за включване чрез събиране на информация за създаване на рамка за научни изследвания спорт с увреждания;
 • Разработи практически наръчник #Train4Inclusive, фокусиран върху треньори по вид спорт, работещи с хора с увреждания, за да се укрепят усилията им за включване чрез спорт;
 • Пилотира местни образователни събития, които ще включват треньори по вид спорт и деца от страните партньори като иновативен инструмент за обучение чрез спортни дейности. Екипът на проекта ще разработи специфична образователна програма за обучение на треньори на спортисти с увреждания в организирани и контролирани спортни дейности въз основа на цялата информация, събрана и анализирана в предишните етапи на проекта и наръчника;
 • Организира мулти-спортни събития във всяка страна-проект, за да се насърчи включването на хората в неравностойно положение в обществото и проекта;
 • Достави качествени спортни семинари - развлекателни семейни спортни събития (с рекреативна цел), в множество държави едновременно (за да бъде част от много голям обхват) по време на Европейската седмица на спорта 2021 и 2022;
 • Създаде платформа за електронно обучение, която ще съдържа всички образователни материали, които ще бъдат генерирани през различните фази на проекта и ще бъдат използвани като библиотека от преживявания, които ще съберат най-добрите практики, които показват напредъка на участниците с увреждания в организирани и контролирани спортни дейности;
 • Сътрудничеството между доброволци и експерти от различни видове участващи институции, работещи в областта на спорта, ще позволи създаването на мрежа, отворена на 360 ° в PARA - SPORT, т.е. от служителя на обществената организация до крайния потребител (спортист на спортен клуб), преминаващ през спорт;
 • Развитие на методология, разработена в рамките на този проект и изпълнена в 5 различни държави, осигуряваща широк обхват и въздействие върху Европейския регион, поради включването на целеви групи от множество европейски държави (Хърватия, Италия, Словения, България и Испания).

#Train4Inclusive проект е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще изпълнява дейности в периода 01/01/2021 - 31/12/2022.